انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان


   


خلاصه کتاب مطالعاتی درباره تاریخ، زبان و فرهنگ آذربایجان(دوره دو جلدی)